Gwarancja

Firma ScreenLab.pl sp. z o.o. zapewnia 3 miesiące jako okres gwarancyjny na każdą użytą część podczas czynności serwisowych oraz samą usługę. Gwarancja ważna jest na terytorium RP. 

Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy to usterek wymienionych w punkcie 6.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie (np. programowanie i odblokowanie aparatu, ustawienia mms, sms itp). 

Gwarancja nie obejmuje całego urządzenia, a jedynie naprawiany element. 

Gwarancja nie obejmuje urządzeń po zalaniu, ponieważ jest to sprzęt traktowany jako niestabilny. 

W przypadku naruszenia plomby gwarancyjnej, roszczenie gwarancyjne zostanie odrzucone automatycznie. 

Gwarancją nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:   

  • mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady
  • uszkodzenia i wady powstałe na skutek:
  • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji
  • użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.),  
  • samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw
  • przeróbek lub zmian konstrukcyjnych  podłączaniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu  
  • poprzez wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej
  • nieprawidłowego napięcia zasilania
  • akumulatory i obudowa, ze względu na ich naturalne zużycie.

Wszelkie zmiany oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza serwisem firmy ScreenLab.pl a także użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozję lub utlenianie, ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać. 

Produkt regenerowany może zawierać wady nie wynikające z winy wykonującego usługę. Wyświetlacze regenerowane mogą zawierać wady matrycy wynikające z uszkodzeń podczas zniszczenia sprzętu przed regeneracją takie jak: przebarwienia, przebłyski, rozlania matrycy, wypalone piksele, uszkodzone podświetlenie, wady dotyku, paski i tym podobne. Regeneracja produktu używanego lub naprawianego drugi i kolejny raz nie jest objęta gwarancją. 

Serwis nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia, lub niepowodzenie regeneracji wyświetlacza uszkodzonego (uszkodzenie takie jak m.in. wylana matryca, paski, plamy, piksele, wady dotyku, uszkodzone podświetlenie). 

Serwis nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku eksploatacji urządzenia podczas gwarancji. Gwarancja jest respektowana w momencie gdy reklamowany produkt jest w stanie takim samym jak w momencie wydania sprzętu z serwisu. 

Klient zobowiązuje się do przekazania urządzenia bez wad ukrytych, w przypadku wad/uszkodzeń urządzenia jest zobowiązany do poinformowania serwisu o tych wadach. 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte 

Firma ScreenLab.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu , w trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych . 

Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania. Nie odbieramy paczek za pobraniem. 

Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z dowodem zakupu

Do pudełka z reklamowanym towarem, należy włożyć kartkę z informacją o uszkodzeniu, (formularz reklamacyjny znajdziesz w naszym regulaminie) i adres na który ma być odesłany towar po reklamacji. 

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmienionym, zostanie odesłany na koszt kupującego. 

Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres:  ScreenLab.pl sp. z o.o, Grenadierów 7/LU-B, 30-085 Kraków

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego  

Shopping Cart
Scroll to Top
Przewiń do góry